تاریخ انتشار: 
1401/07/05

شعار «زن، زندگی، آزادی» از کجا آمد؟

سوما نگهداری‌نیا

شعار زن، زندگی، آزادی از کجا آمد؟

شعار «ژن، ژیان، ئازادی» نخستین‌ بار در سال ۱۹۸۷ توسط جنبش آزادی‌بخشِ زنان کردستانِ ترکیه سر داده شد. بعدها مادران شنبه که در نتیجه‌ی ناپدیدشدن قهری فرزندانشان در استانبول تحصن می‌کردند این شعار اعتراضی را تکرار کردند.