تاریخ انتشار: 
1402/04/23

سینمای اجتماعی ترکیه

مهدی شبانی

سینمای اجتماعی ترکیه

سینمای اجتماعی ترکیه از کجا شروع شد، در چه بستر فرهنگی و تاریخی شکل گرفته است و چه رابطه‌ای با جامعه‌ی ترکیه دارد؟