تاریخ انتشار: 
1402/09/28

مادران کوچو

سوما نگه‌داری نیا

مادران کوچو

کوچو روستایی سرسبز نزدیک شهر سنجار در شمال‌ِ غرب عراق است که در سال ٢٠١۴ نیروهای داعش ساکنان ایزدی آن را قتل عام کردند. این گزارش داستان مادران کوچو و حضور فعالشان در دفاع از مردم و در روند دادخواهی‌ست.