تاریخ انتشار: 
1395/10/11

مدارس تربیت

بنیاد همزبان

مدارس تربیت

فیلم مستند “مدارس تربیت” مروری است بر یکی از فعالیت‌های مهم در جهت بازسازیِ فرهنگی ایران و آنچه سبب تعطيل اين مدارس و مانع رشد آنها در جامعه‌ی ایران شد.  در این فیلم  با برخی از دانش‌آموختگان مدارس تربيت مانند احسان یارشاطر و هوشنگ سیحون، و نيز پژوهشگران و کارشناسانی چون سلی شاهوار و بهروز ثابت در باره‌‌ی تاريخ و عملکرد آن مدارس گفتگو شده است. فيلم با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی فضای این مدارس و اثر فرهنگی آن برتاریخ و هویت ملی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. 

مستند “مدارس تربيت” را بنياد هم‌زبان تهيه کرده است. اين بنياد نهادی‌ست غيرانتفاعی که هدف آن مطالعه و شناسائی فرهنگ ايران است. مدير پروژه‌ی اين فيلم دکتر آرمين اشراقی‌ بوده است.

از بنياد هم‌زبان برای اجازه‌ی باز‌نشر اين فيلم در سايت “آسو” سپاسگزاريم.