تاریخ انتشار: 
1400/03/19

یک‌ متر و نیم: فاصله‌ی اجتماعی

گفتگوی لیلی نیکونظر با کیانا کریمی

مواجهه با ویروسی همه‌گیر، که تجربه‌ا‌ی نا‌آشنا برای بیشتر مردم دنیا بود، زندگی ما و نگاهمان به جهان و آینده را چگونه تغییر داده است؟ لیلی نیکونظر، که روزنامه‌نگار آزاد و دانشجوی دکترا در مطالعات فرهنگی‌ست در یک سلسله پادکست درباره‌ی ثأثیرات عمومی کرونا بر زندگی امروز ما با اهل تخصص گفتگو کرده است.

گفتگوی اول درباره‌ی بدن و فاصله‌ی اجتماعی‌ست، با کیانا کریمی پژوهشگر دوره‌ی دکترا در رشته‌ی مطالعات نمایش در دانشگاه نیویورک