تاریخ انتشار: 
1399/09/05

ژاله اصفهانی؛ اگر هزار قلم داشتم

در گفتگو با فاطمه شمس
مأمن رضایی

ژاله اصفهانی؛ اگر هزار قلم داشتم

ژاله اصفهانی (۱۳۰۰ - ۱۳۸۶) از شاعران مهم معاصر است که جایگاهش آنگونه که باید در شعر فارسی شناخته شده نیست. در گفتگویی با فاطمه شمس، شاعر و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا، در مورد علل این جریان و اهمیت شعر اصفهانی جویا شدیم.