تاریخ انتشار: 
1402/02/24

آوازی برای هایگین

سوما نگهداری‌نیا - منصور محمدی

gazarosian fine1 eslah

نگاهی به زندگی گوهریک گازارسیان اولین زن پیانیست و آهنگ‌ساز در سرزمین‌های عثمانی و از پیشگامان جنبش زنان ارمنی