تاریخ انتشار: 
1400/09/12

یک‌ متر و نیم: کرونا، بحرانی برای انسان و جامعه

گفتگوی لیلی نیکونظر با آزاده کیان

مواجهه با ویروسی همه‌گیر، که تجربه‌ا‌ی نا‌آشنا برای بیشتر مردم دنیا بود، زندگی ما و نگاهمان به جهان و آینده را چگونه تغییر داده است؟ لیلی نیکونظر، که روزنامه‌نگار آزاد و دانشجوی دکترا در مطالعات فرهنگی‌ست در یک سلسله پادکست درباره‌ی ثأثیرات عمومی کرونا بر زندگی امروز ما با اهل تخصص گفتگو کرده است.

کرونا بحرانی گسترده را در تمام جهان رقم زده است اما مردم مختلف این بحران را چقدر متفاوت فهمیدند؟ جهان در روند مبارزه با کرونا رویکردهای مختلفی پیش گرفت. این رویکردهای پزشکی، سیاسی، و نظارتی تا چه اندازه فرهنگی بوده‌اند. همچنین کووید احتمالاً درس‌های بسیاری در زمینه‌ی مفاهیمی در مورد جهانی‌شدن و ملی‌گرایی به ما یاد داد آنها چه درس‌هایی هستند.

در آخرین قسمت از این مجموعه در باره‌ی کرونا به مثابه‌ی بحران، انسانِ پسابحران، تقاطع کووید و رسانه، تئوری‌های توطئه، مدیریت و رهبری سوگ در پساکرونا با آزاده کیان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه سوربون، گفتگو کردم.