تاریخ انتشار: 
1400/08/03

نگاهی به نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

سپهر عاطفی

از حضور اعتراضی افغانستان تا غرفه‌ی انجمن جانباختگان پرواز PS752

از حضور اعتراضی افغانستان تا غرفه‌ی انجمن جانباختگان پرواز PS752، در هفتادوسومین دوره‌ی نمایشگاه کتاب فرانکفورت چه گذشت؟