تاریخ انتشار: 
1401/01/25

ناظم حکمت؛ شاعری در زندان و تبعید

مهدی شبانی

ناظم حکمت؛ شاعری در زندان و تبعید

یادی از ناظم حکمت، شاعر انقلابی ترکیه که شهرت و اعتباری جهانی داشت اما آثارش در کشور خود او ممنوع بود و سال‌های بسیاری از زند‌گی‌اش در زندان و تبعید گذشت.