تاریخ انتشار: 
1396/01/23

هیتلر چگونه به قدرت رسید؟

هیتلر چگونه به قدرت رسید؟

رهبر نازی‌های آلمان، در آغاز کار، از اعضای یک حزب کوچک ملی‌گرا بود. هیتلر چه روشی برای کسب محبوبیت در پیش گرفت؟ جامعه‌ی آلمان در آن زمان چه شرایطی داشت؟ و او چگونه توانست حمایت بخش عظیمی از جامعه را به دست آورد، خود را منجی ملت معرفی کند، و رهبر کشور شود؟ این فیلم برگرفته از سایت TED Ed است.