تاریخ انتشار: 
1401/11/21

جنبش زنان عراق

مهدی شبانی

جنبش زنان عراق

در عراق حرکت‌های حق‌طلبی و دادخواهی زنان در چه وضعیتی است و در این سال‌ها چه پیشرفت‌هایی داشته؟ مهدی شبانی با ایناس سرگول رضا، کنشگر حقوق زنان گفتگو کرده است.