تاریخ انتشار: 
1399/08/15

غذایای ایرانی ــ قسمت ۵

فهیمه خضر حیدری

فهیمه خضر حیدری در قسمت پنجم غذایای ایرانی از غذا و مهاجرت و از آشپزی و مهاجران می‌گوید. این قسمت از غذایای ایرانی به ایرانیان مهاجر تقدیم شده است. ایرانیان مهاجری که با دستور غذای‌ قرمه‌سبزی و کشک و بادمجان، ایران را با خودشان به همه جای دنیا بردند.