تاریخ انتشار: 
1397/09/19

تروریسم، دور باطل

طرح از شاهرخ حیدری