هویت

آیا چیزی به نام هویت ملی یا فرهنگی وجود دارد؟ نقش دین، قومیت، زبان، جنسیت و گرایش جنسی در تعیین هویت ایرانیان در چند دهه اخیر چیست؟ آیا هویت نژادی همیشه این‌قدر مهم بوده است؟ آیا می‌توان گفت که در دنیای مدرن دیگر چهارچوب‌های هویت‌ساز قدیمی جایگاه خود را از دست داده‌اند و به جای آن رسانه‌های جمعی و همذات‌پنداری‌ موقت با مشاهیر و جریانات جاری جای آنها را گرفته‌اند؟ هویت ایرانی‌ها از دوران باستان تا به حال چه تغییرات اساسی کرده است؟ آیا زندگی در خارج از ایران، باعث تغییر هویت یا تعلق ملی ایرانیان می‌شود؟